Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Away Days, tevens handelende onder de naam In de Hekken Travel.

Bedrijfsgegevens:

Away Days (handelsnaam In de Hekken Travel)
Waalstraat 21
1784 VS Den Helder
Tel: +31 (0)6 300 312 44
KvK: 75850575
BTW: NL859102439B01

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Away Days, hierna te noemen Away Days Voetbalreizen, inclusief de toepasselijke voorwaarden. De aanvaarding vindt rechtstreeks via elektronische weg plaats door akkoordverklaring. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging/factuur hiervan.

Bij boeking via internet richt Away Days Voetbalreizen het boekingsproces zodanig in dat de reiziger (wederpartij) er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door Away Days Voetbalreizen is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

Artikel 1: wederpartij

Met wederpartij wordt bedoeld, diegene die boekt (hoofdboeker, reiziger), alsmede het volledige reisgezelschap (reizigers) van de boeking.

Er is pas sprake van een overeenkomst tussen wederpartij en Away Days Voetbalreizen indien laatstgenoemde een volledig ingevuld boekingsformulier inclusief aanbetaling van wederpartij heeft ontvangen. De overeenkomst wordt te allen tijde aangegaan met hoofdboeker, welke tevens volle verantwoordelijkheid draagt voor het in de overeenkomst opgenomen reisgezelschap.

Wederpartij verstrekt Away Days Voetbalreizen uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar zijn mobiele telefoonnummers en e-mailadressen.

Wederpartij dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de reiziger(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de reiziger dan wel andere reizigers (passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.

Tevens vermeldt de wederpartij bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.

Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 2: Evenement

Het evenement bestaat uit elke voetbalwedstrijd en/of aanvullende activiteit welke door de wederpartij bij Away Days Voetbalreizen heeft geboekt.

Artikel 3: Wangedrag

Away Days Voetbalreizen is geenszins aansprakelijk voor mogelijke schade door wangedrag zoals, maar niet beperkt tot, agressie en dronkenschap, veroorzaakt door de wederpartij. Als u wordt geweigerd of verwijderd uit het vliegtuig, hotel, stadion of andere gelegenheid, als gevolg van wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel, stewards, crew of autoriteit is dat voor eigen rekening van de wederpartij. Away Days Voetbalreizen zal, indien noodzakelijk, volledige medewerking verlenen aan de (lokale) autoriteiten. Away Days Voetbalreizen verleent in deze gevallen geen restitutie aan de wederpartij voor derving van het reisgenot.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Away Days Voetbalreizen is geenszins aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval, opgelopen door, dan wel toegebracht aan de wederpartij door derden. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade, die ontstaat door het gebruik maken van enige tijdens de reisperiode gebruikte accommodatie of transportmiddelen. Away Days Voetbalreizen is evenmin aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door ongeoorloofd of onwettelijk gedrag van de deelnemer tijdens de reisperiode.

Artikel 5: Overmacht

Wederpartij is standaard verantwoordelijk voor de organisatie van het vervoer naar en van de geboekte bestemming. Indien wederpartij de organisatie van vervoer uitbesteed aan Away Days Voetbalreizen,  maakt Away Days Voetbalreizen doorgaans gebruik van reizen per vliegtuig. Voor vertragingen, stakingen, ingelaste tussenlandingen, vluchtwijzigingen van een vlucht en de daaruit voortkomende schade en/of andere nadelige gevolgen is Away Days Voetbalreizen niet aansprakelijk. Voor annuleringen van vluchten als gevolg van terroristische aanslagen, weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen, faillissementen van luchtvaartmaatschappijen of andere vormen van overmacht kan Away Days Voetbalreizen in zijn geheel niet aansprakelijk worden gesteld. Uiteraard zal Away Days Voetbalreizen er alles aan doen om te helpen eventuele schade te verhalen op de leveranciers waar mogelijk.

Artikel 6: Activiteiten/Wedstrijdkaarten

Wanneer Away Days Voetbalreizen voor wederpartij (een) activeit(e)n en/of (een) wedstrijdkaart(en) boekt, is de verantwoordelijkheid van Away Days Voetbalreizen gelimiteerd tot alleen de boeking c.q. beschikbaar stellen van (een) wedstrijdkaart(en) en is derhalve geen garantie voor toegang tot de activiteit(en) en/of wedstrijd(en). Away Days Voetbalreizen is niet verantwoordelijk voor de levering dan wel de uitvoering van de activiteit, evenement en/of wedstrijd. Indien wederpartij door welke omstandigheid dan ook de geboekte activiteit(en) en/of wedstrijd(en) niet kan bijwonen is de geleden schade voor wederpartij. Tickets kunnen belangrijke informatie dan wel voorwaarden bevatten die wederpartij zorgvuldig dient te lezen en daar ook naar dient te handelen.

Hoewel zeldzaam, maar helaas mogelijk, kunnen evenementen/voetbalwedstrijden op korte termijn of zelfs zonder kennisgeving worden geannuleerd, uitgesteld, verplaatst, in de steek gelaten of ingeperkt. Away Days Voetbalreizen doet er alles aan om tijdig in het bezit te zijn van actuele dan wel up to date informatie omtrent evenementen/voetbalwedstrijden. Away Days Voetbalreizen is in dezen afhankelijk van derden en de informatievoorziening van derden. Het niet kunnen bijwonen van een event/voetbalwedstrijd door annulering, uitstel, verplaatsing, het in de steek laten of inperking valt niet onder de verantwoordelijkheid van Away Days Voetbalreizen en kan daar dan ook niet (financieel) aansprakelijk voor worden gesteld. Er zal geen sprake zijn van restitutie. Uiteraard zal Away Days Voetbalreizen er alles aan doen om te helpen eventuele schade te verhalen op de leveranciers waar mogelijk.

Het doorverkopen van wedstrijd-, club- en/of seizoenkaarten is ten strengste verboden. Eventuele, door Away Days Voetbalreizen,  geleden schade zal direct op wederpartij worden verhaald.

Indien toegangskaarten voor een door Away Days Voetbalreizen geboekt evenement bestaan uit (elektronisch opgewaardeerde) club-/seizoenkaarten, dienen deze na afloop van de reisperiode per omgaande door wederpartij te worden geretourneerd. Bij verlies of niet retourneren van clubcards zullen de kosten, eventueel aangevuld met geleden schade en rente, worden doorberekend aan de wederpartij.

Club-/seizoenkaarten dienen te allen tijde aangetekend per post te worden geretourneerd door de wederpartij aan Away Days Voetbalreizen op het door Away Days Voetbalreizen gecommuniceerde adres.

Artikel 7: Wijzigingen

Away Days Voetbalreizen is niet aansprakelijk voor het, om welke reden dan ook, niet (kunnen) deelnemen aan de reis en/of het niet (kunnen) bijwonen van het geboekte evenement en is niet aansprakelijk voor schade die wederpartij hierdoor mogelijk lijdt. Away Days Voetbalreizen draagt zorg voor een passend reisschema waarbinnen een bezoek van het evenement redelijkerwijs mogelijk is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van wederpartij om daadwerkelijk op tijd te komen bij het evenement.

Away Days Voetbalreizen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de wederpartij niet kan deelnemen aan de reis en/of het geboekte evenement/de wedstrijd niet kunt bijwonen door een oorzaak die niet aan wederpartij zelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging/annulering van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de wedstrijd, of door een wijziging van de wedstrijdtijden waarvan wederpartij niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, maar Away Days Voetbalreizen zal u wel zoveel mogelijk behulpzaam zijn.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het wijzigen van uw reis niet altijd mogelijk is en soms hoge kosten met zich meebrengt. Away Days Voetbalreizen doet uiteraard haar best om de kosten zo veel mogelijk te beperken. Naast de wijzigingskosten vanuit de luchtvaartmaatschappij of het hotel, brengen wij € 25,00 wijzigingskosten per persoon in rekening.

Away Days Voetbalreizen is bevoegd om de inhoud van de geboekte reis eenzijdig op wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige, aan wederpartij onverwijld meegedeelde omstandigheden. Ook is Away Days Voetbalreizen bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens wichtige, aan wederpartij onverwijld meegedeelde omstandigheden, ook al zou wederpartij daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kleine aanpassingen van vluchttijden.

Artikel 8: In-de-plaatsstelling

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: − de ander voldoet aan alle aan de reis verbonden voorwaarden; en − het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en − de voorwaarden van de leveranciers van Away Days Voetbalreizen verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Away Days Voetbalreizen voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 9: Klachten

Away Days Voetbalreizen doet er alles aan om wederpartij zo goed mogelijk van dienst te zijn en zijn reis goed te laten verlopen. Mocht wederpartij desondanks problemen ondervinden en/of een klacht hebben, dan dient hij direct contact met Away Days Voetbalreizen op te nemen. Mocht het probleem zich voordoen tijdens de reisperiode, dan dient wederpartij direct met het door Away Days Voetbalreizen in de reisbescheiden verstrekte noodnummer contact op te nemen dan wel met de reisbegeleiding vanuit Away Days Voetbalreizen  Waar mogelijk tracht Away Days Voetbalreizen het probleem op dat moment direct op te lossen. Indien deze stappen niet worden ondernomen, kan Away Days Voetbalreizen niet aansprakelijk worden gesteld voor de door de wederpartij geleden schade en extra kosten, voortkomend uit het onderwerp van de klacht en/of probleem

Artikel 10: Annulering

Zodra de hoofdboeker toestemming heeft gegeven om te boeken (op welke manier dan ook) is de boeking definitief. Er geldt geen herroepingsrecht

Indien u de reis annuleert, blijft u de reissom aan Away Days Voetbalreizen verschuldigd. Indien het voor Away Days Voetbalreizen echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat Away Days Voetbalreizen de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal Away Days Voetbalreizen de reissom voor zover mogelijk aan u restitueren, onder aftrek van de kosten die Away Days Voetbalreizen heeft moeten maken. Restitutie van het deel van de reissom dat betrekking heeft op de vlucht, is bij annulering nimmer mogelijk. Vanaf veertien dagen voor vertrek zijn de annuleringskosten altijd 100%. We vragen u een annulering schriftelijk (per email) door te geven. We zullen binnen een werkdag reageren met een annuleringsbevestiging en de annuleringskosten. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst een opgave van de annuleringskosten te ontvangen. Naast de annuleringskosten van bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of het hotel, worden er ook € 25,00 administratiekosten per annulering (per persoon) in rekening gebracht.

Artikel 11: onvoorziene omstandigheden

Away Days Voetbalreizen is gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij zonder tussenkomst van een rechter te ontbinden, overigens zonder dat Away Days Voetbalreizen daarmee tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden is, indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen zoals dreiging van oorlog, (werk)stakingen, sabotage, afgelasting of verplaatsing van de speeldatum, uitsluitingen, storingen, verkeersproblematiek, bijzondere weersomstandigheden, een gebrek aan transportmiddelen, tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst door een of meer derden die uitvoering geven aan de geboekte reis, straf toekenning door een nationale voetbalbond, de UEFA of FIFA waardoor gespeeld zal worden zonder publiek of enige andere omstandigheid, welke omstandigheden de nakoming van de overeenkomst op dermate wijzen verzwaren of bemoeilijken, dat in redelijkheid niet meer van Away Days Voetbalreizen kan worden verwacht dat zij (verdere) uitvoering geeft aan de overeenkomst.

In geval Away Days Voetbalreizen de overeenkomst met de wederpartij ontbindt op grond van bovenstaande in dit artikel, vindt slechts restitutie van het reeds betaalde boekingsbedrag plaats voor zover Away Days Voetbalreizen de boeking kan annuleren en na aftrek van de verschuldigde annuleringskosten.

Artikel 12: Verzekeringen en visumplicht

Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voldoende verzekerd te zijn. Away Days Voetbalreizen verzorgt géén reis- en/of annuleringsverzekering. Wederpartij dient tevens zijn of haar zorgverzekering te controleren op voldoende dekking is het buitenland. Wederpartij is verantwoordelijk om zijn of haar reisgenoten hieromtrent te informeren. Away Days Voetbalreizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat doordat wederpartij onvoldoende tot niet verzekerd blijkt te zijn. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen en/of letsel.

Indien er voor een bepaalde bestemming sprake is van visumplicht is wederpartij zelf verantwoordelijk tijdig in het bezit te zijn van een geldig visum. Away Days Voetbalreizen al wederpartij ruim vooraf informeren indien er sprake is van visumplicht, zodat wederpartij voldoende tijd heeft tijd in het bezit te zijn van een geldig visum. Indien wenselijk kan Away Days Voetbalreizen hierin ondersteuning bieden.

Artikel 13: Reisbescheiden en reisdocumenten

Uiterlijk 5 dagen voor vertrek verstrekt Away Days Voetbalreizen de benodigde reisbescheiden per e-mail of post. Hierin staat alle relevante informatie met betrekking tot (eventuele)vlucht, hotel en tickets voor evenementen/activiteiten en/of voetbalwedstrijden. Indien de reisbescheiden niet uiterlijk 3 dagen voor vertrek in het bezit van wederpartij zijn, dient wederpartij onmiddellijk contact op te nemen met Away Days Voetbalreizen  Boardingpasses kunnen in diverse gevallen pas 4 tot 30 uur voor vertrek worden aangeleverd. Indien dit het geval is zal Away Days Voetbalreizen dit met de hoofdboeker communiceren. Wederpartij dient de door Away Days Voetbalreizen verstrekte reisbescheiden direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele onjuistheden. Indien de reisbescheiden niet correct zijn, dient wederpartij direct contact op te nemen met Away Days Voetbalreizen.  Away Days Voetbalreizen is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten indien niet uiterlijk 2 kalenderdagen voor vertrek blijkt dat de reisbescheiden niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de reisbescheiden wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor rekening van wederpartij. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs, visa en eventuele documenten op gezondheidsgebied. Away Days Voetbalreizen is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien reiziger niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.

Artikel 14: Speeldata en -tijden

Wederpartij dient zelf na te kijken of de wedstrijd inderdaad op de datum en het tijdstip begint zoals aangegeven door Away Days Voetbalreizen.  Onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens dient de wederpartij onverwijld te melden aan Away Days Voetbalreizen.

Het wijzigen van speeldata en/of aanvangstijdstip is geen geldige reden van annulering.

Artikel 15: Betaling, rente en incassokosten

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van minimaal € 50,- per persoon te worden zoals staat gespecificeerd bij het reisaanbod.

Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Away Days Voetbalreizen  De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt Away Days Voetbalreizen de reiziger een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Away Days Voetbalreizen heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 10 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Away Days Voetbalreizen heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van door Away Days Voetbalreizen gemaakte incassokosten. Deze bedragen maximaal: 15% over reissommen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. Away Days Voetbalreizen kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16: Verplichtingen van de wederpartij (reiziger)

De wederpartij/reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Away Days Voetbalreizen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Away Days Voetbalreizen van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

Alle uit een situatie als bedoeld in bovenstaande van artikel 16 voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 9 te voldoen.

Artikel 17: Opzegging Away Days Voetbalreizen bij geringe deelname

Away Days Voetbalreizen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Het vereiste minimum aantal deelnemers(reizigers) bedraagt 8 personen per reis. Opzegging door Away Days Voetbalreizen bij geringe deelname kan standaard tot minimaal vier weken voor de gestelde vertrekdatum. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Away Days Voetbalreizen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade/kosten voortkomend uit opzegging door Away Days Voetbalreizen vanwege geringe deelname.

Artikel 18: garantieregeling pakketreizen

De garantieregeling pakketreizen van Away Days Voetbalreizen houdt voor u in dat in het geval van een (dreigend) faillissement van Away Days Voetbalreizen:

  • De (gedeeltelijk) betaalde reissom terug krijgt indien u nog niet op reis bent tot minimaal 30 dagen voor vertrek.
  • De reis gegarandeerd is binnen 30 dagen voor vertrek en u hoe dan ook uw reis kan maken.
  • De reis kan voltooien indien u al op reis bent, zowel voor onze eigen pakketreizen alsmede de maatwerkreizen. In het geval van onze eigen pakketreizen is altijd een begeleider van Away Days Voetbalreizen mee op reis die u de volledige reis zal garanderen. Alle onderdelen van de pakketreis zijn voor uw vertrek gegarandeerd en betaald.

Uw reissom wordt gereserveerd tot de reis is gegarandeerd. De pakketreizen worden gegarandeerd op basis van een minimaal aantal deelnemers. Het minimaal aantal deelnemers staat vermeldt bij de pakketreis. Away Days Voetbalreizen koopt rechtstreeks in bij leveranciers (e.g. hotels), zonder tussenkomst van derden. Away Days Voetbalreizen koopt in op basis van voorwaarden die bovenstaande garantieregeling te allen tijden kan garanderen.

Indien u naar aanleiding van bovenstaande garantieregeling vragen heeft voor u bij ons boekt, neemt u dan contact op via het contactformulier op de website.

Artikel 19: rechtskeuze

Op onze boekingen en op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20: Uitsluiting herroepingsrecht pakketreizen

Op grond van artikel 6:230 lid 2 sub h BW van het Burgerlijk Wetboek, heeft de consument geen herroepingsrecht met betrekking tot de overeenkomst inzake een pakketreis als bedoeld in artikel 7:500 BW

Artikel 21: Bevoegde rechten

De Rechtbank Noord-Holland is exclusief bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen omtrent (de uitleg van) de boekingsovereenkomst en deze algemene voorwaarden.

De ultieme voetbalbeleving

Daag jezelf uit als liefhebber. Ervaar de authenticiteit, het unieke karakter en bijzondere samenstelling van onze reizen voor jouw perfecte voetbalweekend.

Scroll naar boven
_A3A1027
Away Days Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, voetbalreizen, reisverslagen en aanbiedingen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer iets.